Privacy statement

Inleiding

RON Graphic Power neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoons­gegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen via het contactformulier.

Wie is RON Graphic Power?

RON Graphic Power is de eenmanszaak RON Graphic Power  – Grafisch Ontwerpbureau, kantoorhoudende te Naaldwijk aan Robinia 6 (2671 PW), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37090911.
RON Graphic Power is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door RON Graphic Power de verwerkings­verantwoordelijke.

Hoe gebruikt RON Graphic Power jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor RON Graphic Power persoonsgegevens over jou verwerkt.
Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens RON Graphic Power voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RON Graphic Power worden bewaard.
Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief/e-mail
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Websites derden
Aanvullende informatie:
Wij maken gebruik van Google Analytics-cookies
Bewerkersovereenkomst afgesloten met Google (26-03-2018)
Gegevens worden niet gedeeld met Google
Wij maken geen gebruik van Google-diensten in combinatie met GA-cookies

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

RON Graphic Power heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij RON Graphic Power over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij RON Graphic Power. Je kunt verzoeken dat RON Graphic Power je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om RON Graphic Power te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van RON Graphic Power of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van RON Graphic Power te verkrijgen. RON Graphic Power zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat RON Graphic Power je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door RON Graphic Power

Een verzoek kan verstuurd worden via het contactformulier. RON Graphic Power zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat RON Graphic Power een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien RON Graphic Power je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat RON Graphic Power verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan RON Graphic Power gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal RON Graphic Power gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal RON Graphic Power aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop RON Graphic Power je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop RON Graphic Power jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RON Graphic Power neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via het contactformulier.